از سوی رئیس قوه قضائیه؛

دستورالعمل مقابله با ترك وظایف قانونی مدیران و كارمندان ابلاغ گردید

دستورالعمل مقابله با ترك وظایف قانونی مدیران و كارمندان ابلاغ گردید

به گزارش تاكسی مدرن دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظایف قانونی مدیران و كارمندان و جلوگیری از آن، در ۱۲ ماده از جانب رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید.به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با عنایت به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون شامل فعل یا ترک فعل می داند و با لحاظ این که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، باعث مسئولیت قانونی آنان است، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و جلوگیری از آن» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
الف سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.
ب قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی.
پ قانون آئین دادرسی کیفری: قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ت: دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳.
ث دادستان / دادستان ها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.
ماده ۲ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می دارد:
الف. فراهم آوردن زمینه جلوگیری از وقوع جرم و تخلف و سو جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه های اجرایی و عرضه گزارش های نظارتی اخطار دهنده و به هنگام.
ب. اعلام به مراجع قضائی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتیکه پیشنهادهای سازمان برای پیشگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سو جریان امور باشد و عدم اجرای آنها باعث انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید.
پ. رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتیکه ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه.
ت. اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سو جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت پیشگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون.
ث. تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم مبادرت به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضائی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور.
ج. اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتیکه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا باعث تضییع آنها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان باعث رفع مسئولیت و مرور زمان نمی گردد.
چ. اخطار لازم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می باشد.
ماده ۳ در اجرای ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان ها در سرتاسر کشور مکلف اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:
الف- در صورتیکه ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان باعث تضییع حقوق عمومی یا ایراد آسیب یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.
ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی بگونه ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
ماده ۴ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می دارد:
الف در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در جهت انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه های اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام نماید.
ب در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید. در صورت عدم پاسخگویی بموقع دستگاه های اجرایی و نهادهای مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذکر مراتب را به عالی ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی ربط اعلام می کند.
پ در صورت استنکاف دستگاه های مبحث ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذکر اقدام و در جهت اطلاع رسانی در مورد عملکرد دستگاه ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می کند.
ماده ۵ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار می باشد را احصا و در اختیار دادستان ها قرار دهد.
ماده ۶ در صورتیکه بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، مبحث ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با بیان مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می کند.
تبصره دادستان ها در جهت حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از حوادث و سوانح در کارگاه ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسؤلان دستگاه های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.
ماده ۷ رؤسای کل دادگستری استان ها مفاد این دستورالعمل را به واحدها و دستگاه های اجرایی استان ها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده های در رابطه با مبحث این دستورالعمل را هر سه ماه یک مرتبه به دادستان کل کشور گزارش نمایند.
تبصره مفاد این دستورالعمل شامل رؤسا و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمان ها و مراکز تابعه قوه قضائیه و واحدهای قضائی از حیث امور اداری هم می شود.
ماده ۸ دادستان های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر مبنای قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می دهند.
ماده ۹ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان ها و دیگر مراجع و مقامات قضائی باید بگونه ای باشد که باعث اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه های اجرایی در قالب قوانین و مقررات نشود.
ماده ۱۰ در صورتیکه مدیران دستگاه های اجرایی در جهت وظایف در رابطه با این دستورالعمل فعالیتهای قابل ملاحظه ای داشته باشند، پیگیری های لازم جهت تشویق ایشان از راه مراجع ذی ربط به عمل می آید.
ماده ۱۱ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یک مرتبه گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رساند.
ماده ۱۲ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
سید ابراهیم رئیسی


منبع:

1399/08/03
20:48:34
5.0 / 5
1488
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳

لینک دوستان تاكسی مدرن

تاکسی مدرن

تگهای تاكسی مدرن

taximodern.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تاكسی مدرن محفوظ است

تاكسی مدرن

سفارش آنلاین تاکسی مدرن