تعیین مالیات مقطوع سال ۹۹ تعدادی از صاحبان مشاغل

تعیین مالیات مقطوع سال ۹۹ تعدادی از صاحبان مشاغل

تاکسی مدرن: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بمنظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات، برای برخی صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1399، مالیات مقطوع تعیین کرد.


به گزارش تاکسی مدرن به نقل از صدا و سیما، امید علی پارسا، با صدور دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۱۷ و همین طور دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۵۱۶۱/ در مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۱۸، ضمن اعلام مشمولان تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم جهت برخورداری از تسهیلات مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹، نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آنرا نیز تشریح نمود.

در متن دستورالعمل های صادره رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و همین طور با توجه به مفاد جز (۲) بند (الف) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، بمنظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ تعدادی از صاحبان مشاغل (به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (۲) بخشنامه اجرائی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق)، مقرر می دارد:

الف - مشمولان تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱:

۱- صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده (۲) اصلاحی بخشنامه اجرائی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۹ حداکثر چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم، مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون (۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بوده، مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا اختتام خرداد ماه سال ۱۴۰۰ (فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می گردند.

۱-۱- صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور بوده و برمبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در ضمن سال ۱۳۹۹، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، سبب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای اینطور مؤدیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل، از هر گونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن: ۲- مالیات صاحبان مشاغل برمبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۸ (اعم از اصلی و متمم) به شرح زیر بصورت مقطوع تعیین می شود:
۱-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸؛
۲-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۳۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با ۴% (چهار درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸؛
۳-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۶۰/۰۰۰/۰۰۱ ریال تا ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با ۸% (هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸؛
۴-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با ۱۲ % (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸.

تذکر: بندهای فوق مربوط به مؤدیانی است که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۹ از مبلغ ۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ مذکور است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط هستند. ۳- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست بوسیله سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) بوسیله پایگاه اینترنتی https: //ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. تسلیم فرم مذکور بعنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود. بدیهی است مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتیکه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خودرا در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل را پیش از اختتام خرداد ماه سال ۱۴۰۰، بعنوان آخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر، فرم مربوطه را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. ۴- درباب صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را بصورت یک جا تا اختتام خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه بصورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. ۵- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مؤدی در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ابرازی بعنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده، مشروط به اینکه مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر (۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند (۱-۴) ماده (۴۱) بخشنامه اجرائی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه بعد از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. ۶- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرایم متعلقه همچون جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همین طور عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر همچون معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.

تبصره: با توجه به این که به سبب مفاد بند (۱) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ معاف هستند، پس مفاد حکم بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل در رابطه با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد بخشنامه اجرائی یاد شده در بند (۵) این دستورالعمل همچون تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش / درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل است نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی در خصوص درج قسمتی از اقلام خرید در موجودی کالای اختتام دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال ۱۳۹۹ و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری می باشد. ج- سایر موارد: ۷- صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ نخستین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و پس مکلف به انجام تکالیف قانونی همچون تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند. ۸- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با توجه به مفاد ماده (۳) بخشنامه اجرائی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود. (به استثنای مشاغل موضوع بخشنامه مذکور که بر طبق مجوز صادره از جانب مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.) ۹- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده و یا در ضمن سال ۱۳۹۸ بطور کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۸ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. ۱۰- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتیکه متقاضی اعمال مقررات قانونی همچون مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم درباب درآمد عملکرد سال ۱۳۹۹ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. ۱۱- کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال ۱۳۹۹ دریافت کرده اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست بصورت مجزا و برمبنای دستورالعمل صادره در رابطه با تعیین میزان مالیات سکه اقدام نمایند. ۱۲- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۸ آنان به قطعیت نرسیده است، در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۸، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان موضوع این بند در پروسه رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کم شود، این امر تأثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۳۹۹ آنها نخواهد داشت. ۱۳- صاحبان مشاغلی که باتوجه به میزان سود دهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند، می توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی باشد و اینطور مودیان نیز مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود. ۱۴- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۳۹۹ مشمول حکم بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده اند، معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (۲) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد تعیین می شود.


منبع:

1400/03/20
13:11:11
0.0 / 5
288
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱

لینک دوستان تاكسی مدرن

تاکسی مدرن

تگهای تاكسی مدرن

taximodern.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تاكسی مدرن محفوظ است

تاكسی مدرن

سفارش آنلاین تاکسی مدرن